Sune Jonsson-stipendiat 2016

Vid Sällskapets årsmöte på Västerbottens Museum söndagen 24 april tilldelades årets Sune Jonsson-stipendium fotografen Linda Maria Thompson för serien ”In place of memory”. Förutom äran erhöll hon också 10 000 kronor.

Juryns motivering:

”Sune Jonsson-stipendiet 2016 tilldelas den svensk-amerikanska fotografen Linda Thompson för hennes poetiska svit ”In place of memory”, fotograferad i byarna kring Ådalen i Ångermanland. Det är en serie om migration, som på ett personligt och politiskt plan utforskar sambandet mellan minne, identitet och plats. Längtan efter att höra hemma är högst aktuell idag då människor rör sig över jordklotet i frivillig eller påtvingad migration. Linda Thompson föddes i Mariefred, men växte upp i USA och har själv erfarenhet av upplevelsen att flytta mellan länder. Hennes morfar och mormor fanns i svenska Högsjö som Linda Thompson minns som en paradisisk plats. Idag en avfolkningsbygd som fått nya invånare i flyktingar från hela världen. När morföräldrarna tragiskt omkom i en flygolycka försvann också platsen för Linda Thompson och därtill möjligheten till identifikation med den. I likhet med Sune Jonssons metod i ”Byn med det blå huset” har hon återvänt för att försöka fånga sina egna minnen från barndomen, samtidigt som hon berättar om de som befolkar platsen idag. Med respektfulla fotografier som andas nostalgi och längtan lyckas hon uttrycka sitt eget sökande efter tillhörighet samtidigt som ett nutida Sverige i förändring görs synligt.”

Linda Maria Thompson är född 1978 och har en fil. kand i bildjournalistik från University of Montana och en mastersexamen i bildjournalistik från Mittuniversitetet i Sundsvall där hon nu är programansvarig.

Ny fotoutställning på SJCD – KUNGARIKET

Elin Berges fotografier från Västerbotten och Isaan provinsen i Thailand visas från 14 februari – 8 maj 2016.

Elin Berge har under närmare tio år fotograferat kärleksrelationer mellan thailändska kvinnor och svenska män. Hon nyanserar de stereotypa bilderna av kvinnorna, männen och platserna de kommer ifrån. Kungariket ger tillsammans med den tidigare utställningen Drottninglandet en bred bild av äktenskapsmigrationen mellan Thailand och Sverige, och hur den påverkar och förändrar de båda länderna för generationer framöver. Bilderna berättar om globaliseringens effekter, maktrelationer mellan klass och kön, mellan stad och landsbygd.

Kungarikets soundtrack är specialskrivet och framförs av Frida Hyvönen.

Sune Jonsson-stipendiater utsedda

Årets stipendium går till fotografen Anders Alm och kulturjournalisten Marianne Söderberg.

Fotografen Anders Alm och kulturjournalisten Marianne Söderberg har vid Sällskapet Sune Jonssons vänners årsmöte på Västerbottens museum den 19 april 2015tilldelats Sune Jonsson-stipendietför framstående dokumentärfotografisk gärningi Sunes anda. Sällskapets ordförande Dan Brändström, tillkännagav stipendiet, som består av diplom samt prissumman 10 000 kronor.

Motiveringen lyder:

”Sällskapet Sune Jonssons vänner vill 2015 belöna ett projekt som tog sin början i januari 2009, i samband med den uppmärksamhet som rådde kring Sune Jonssons bortgång, bland annat i Norrbottens-Kuriren. En av Jonssons många sagespersoner, Eva Pesula från Övre Kukkola i Tornedalen, ringde då tidningen och berättade att Sune Jonsson varit där för första gången 1966 och dokumenterat makarnas nya KR-jordbruk och senare även återvänt för att göra uppföljande arbeten.

Fotografen Anders Alm och kulturjournalisten Marianne Söderberg reste dit för att göra ett reportage och återvände med insikten om behovet av att skapa en lödigare berättelse kring vad som hänt med familjejordbruket sedan dess. Under ett par års tid har de regelbundet besökt familjen och dokumenterat livet och arbetet på gården.

Med stor ödmjukhet inför uppgiften och en stark känsla för berättandets kraft i ord och bild har de tillsammans slagit en bro mellan Jonssons första möte med familjen 1966 och nuet, nästan ett halvt sekel senare, när gården och markerna, en viktig del av det norrländska kulturarvet, fortsatt hålls i hävd av yngste sonen Per och hans familj. Anders Alms och Marianne Söderbergs hängivna och värdefulla dokumentära arbete i Sune Jonssons anda vill vi belöna med 2015 års Sune Jonsson-stipendium.”

Ny fotoutställning på SJCD – INLAND

Om att leva och bo i norra Sveriges glesbygd i dag 15 februari–26 april 2015

En utställning om att leva och bo i Norrland 2014. Fotografer och skribenter har, med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Kulturrådet, rest runt i de fyra nordliga länen och samlat berättelser om skaparkraft, överlevnadsstrategier, utsatthet och periferi.

– Det är en utmaning att berätta om Norrlands inland idag. Å ena sidan fantastiska människor och miljöer, kreativa byar och stora möjligheter, å andra sidan nedläggelse, utarmning, avfolkning och vemod. Bägge berättelserna är sanna. Det säger författaren Po Tidholm som är engagerad i ett nytt fotoprojekt vid de fyra nordliga länsmuseerna.

– Det finns bygder som håller ihop och blomstrar i någon mån, och det är populärt att visa upp dem som positiva exempel. Men vi får aldrig glömma vad de egentligen är exempel på: förödande strukturer, urbanisering och centralisering.

Länsmuseerna har valt olika teman för sina dokumentationer. I Jämtland berättas om småskalig ekologisk livsmedelsproduktion som vuxit sig stark. I Västernorrland undersöks Reselebygden, som lockat till sig många företag och barnfamiljer de senaste åren. I Västerbotten beskrivs gruvnäringen som lovar arbeten men hotar rennäring och ekoturism. Från Norrbotten visas nydanande företagsidéer med rötter i plats och tradition samt en uppföljning av det allra första KR-jordbruket i Norrbotten.

VODA – Vi och dom andra

Vernissage 30 november 2014 kl 14 i Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi på Västerbottens museum

Fotografen Thomas Wågström och utställningsproducent Maria Sundström inviger utställningen i närvaro av gruppen kring det dokumentära fotoprojektet. Utställningen pågår till 1 februari 2015

Ett fotoprojekt om seendets och avbildandets villkor av åtta samtida fotografer

Vilka är egentligen ”vi” och vilka är ”dom andra”? Genom att bjuda in människor att delta i ska-pandeprocessen vill fotograferna i utställningen Vi och dom andra skaka om de invanda föreställningarna om vem som ser, och vem som blir sedd. De ifrågasätter uppdelningen av människor i ”vi och dom”. Med dokumentärfotografi vill de synliggöra företeelser i samhället och på så sätt nyansera bilden av vår samtid och människors liv. Vem ser och vem blir betraktad? Vad tittar vi på och vem äger berättelsen?

Fotograferna Elin Berge, David Dahlberg, Alexandra A. Ellis, Malin Grönborg, Johan Gunséus, Sara Lindquist, Linda Maria Thompson och Lars Öberg har jobbat gemensamt med egna dokumentära projekt. Arbetet är en del av Umeå2014. Med sina olika erfarenheter och perspektiv skapar fotograferna något som är större än vad de som enskilda fotografer skulle kunna åstadkomma.

Varje fotograf genomför självständigt ett enskilt projekt. Genom att bjuda in de medverkande att skildra sina egna sammanhang vill Vi och dom andra demokratisera makten över berättelsen och utmanar sin fotografiska yrkesroll. De ger ”den andre” verktyg att synliggöra sitt eget liv – ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv i två parallella skapandeprocesser.

Genom ett samarbete med Clear Channel som äger annonsplatserna på Umeås busshållplatser tar Vi och dom andramed konsten ut från institutionerna till det offentliga rummet. Det gör att deras form av kultur – dokumentärfotografi, bildkonst och visuellt berättande – syns längs gatorna och blir tillgänglig för alla.

I en tid då vi genom media översköljs av snabba och förenklade bilder vill Vi och dom andra lyfta fram den fotografiska berättartraditionen och föra den vidare. De åtta fotograferna är förenade i övertygelsen om att dokumentära berättelser måste få ta tid, och genom att arbeta tillsammans med sina subjekt, har de uppnått en unik blick med mångfaldiga betraktelsesätt. Genom att låta ”subjektet” bli ”fotografen” utforskar projektet teman om makt och berättande, redan en levande process för många användare av Facebook, Instagram och andra sociala medier. I och med Vi och dom andragräver de djupare i dessa teman och väcker frågor om det kontemporära dokumentärfotografiets roll, både för professionella och andra användare av den fotografiska bilden.

Livet i inlandet uppmärksammas i nytt dokumentärt projekt

– Det är en utmaning att berätta om Norrlands inland idag. Å ena sidan fantastiska människor och miljöer, kreativa byar och stora möjligheter, å andra sidan nedläggelse, utarmning, avfolkning och vemod. Bägge berättelserna är sanna. Det säger författaren Po Tidholm som är engagerad i ett nytt fotoprojekt vid de fyra nordliga länsmuseerna.

I ett nytt dokumentärt projekt uppmärksammas livsvillkoren för inlandsbor. Med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Kulturrådet har fotografer och skribenter gett sig ut för att dokumentera landsbygden idag. Resultatet ska visas i utställningar och program för skolor och allmänhet.

– I inlandskommuner minskar befolkningen varje år. Projektet berättar om några som gärna bor kvar, här visas möjligheter och hot som finns. Det är viktigt dels att förstå hur villkoren har förändrat samhällen över längre tid och dels kunna och ha möjlighet att påverka framtiden, säger projektledare Britta Lundgren, Västerbottens museum.

Po Tidholm har sin bild klar om Norrland:

– Det finns bygder som håller ihop och blomstrar i någon mån, och det är populärt att visa upp dem som positiva exempel. Men vi får aldrig glömma vad de egentligen är exempel på: förödande strukturer, urbanisering och centralisering.

Projektet kan ses som en uppföljning på omfattande dokumentationsprojekt som fältetnologen Sune Jonsson gjort sedan 1960-talet, då han fördjupat sig i jordbrukarnas situation i skogslänen. Tack vare stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Kulturrådet och regionerna kan vi få en bild av situationen idag. Utställningen INLAND kommer att visas under 2015 på de fyra länsmuseerna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med början i februari.

Länsmuseerna har valt olika teman för sina dokumentationer. I Jämtland berättas om småskalig ekologisk livsmedelsproduktion som vuxit sig stark. I Västernorrland undersöks Reselebygden, som lockat till sig många företag och barnfamiljer de senaste åren. I Västerbotten beskrivs gruvnäringen som lovar arbeten men hotar rennäring och ekoturism. Från Norrbotten visas nydanande företagsidéer med rötter i plats och tradition samt en uppföljning av det allra första KR-jordbruket i Norrbotten. Dokumentationsarbetet är i sin slutfas och nu tar utställningsproduktionen vid.

Projektägare: Sällskapet Sune Jonssons Vänner och Västerbottens museum,
i samarbete med Jamtli, Murberget Länsmuseet Västernorrland och Norrbottens museum.

Medverkande fotografer: Anders Alm, David Dahlberg, Björn Grankvist, Lisa Kejonen Pauker,Katja Kristoferson, Daryoush Tahmasebi.

Medverkande skribenter: Po Tidholm, Marianne Söderberg, Sara Swedenmark, Sophie Nyblom och Sara Hagström-Yamamoto.

Sune Jonssons Livstycken prisad

Tilldelades Stora Publishing-Priset 2014 och Bästa Praktverk 2014.

Stora Publishing-Priset 2014:

För en fulländad och ödmjuk berättelse om ett svunnet Sverige.”

Bästa Praktverk 2014:

För en välfunnen titel, bilder som uttrycker kärlek och vemod, fantastisk repro samt ett utsökt bokbinderi – en i knivskarp konkurrens värdig vinnare.”

Bokförlaget Max Ström. Sune Jonsson (fotograf), Val Williams (text), Jeppe Wikström (förläggare), Patric Leo (formgivning, bildurval), Charlotta Broady (redaktion), Hans Dackenberg (redaktion), Patric Leo (redaktion), Britta Lundgren (redaktion), Petra Ahston Inkapööl (original), Amelie Stenbeck-Ramel (original).

Priserna delades ut på galan 6 oktober 2014.