Om sällskapet

Fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930–2009) är en av Sveriges verkligt betydande dokumentärfotografer. Från 1950-talet fram till sekelskiftet 2000 har han utfört en oförliknelig dokumentär gärning. Den belönades 1993 med det internationella Hasselbladpriset. Hans sista bok Och tiden blir ett förunderligt ting tilldelades Svenska Fotobokspriset 2007. Han medverkade även vid den pågående uppbyggnaden av Sune Jonsson-arkivet vid Västerbottens museum och i fortsatt publicering av bilder och texter ända in i det sista.

En stor del av hans arbete har utförts vid Västerbottens museum i Umeå, där hans negativ och fältmaterial finns. Museet har dessutom lyckats införliva hans privata arkiv med negativ, diapositiv och av honom själv utförda originalkopior från uppdrag, även utanför Västerbotten, hans kamerautrustning, hans privata fotobibliotek med mera. En betydande del av resultatet av Sune Jonssons hela verksamhet finns numera samlat i museet.
Besök ”Sune Jonsson samling” på Västerbottens museums hemsida för ett urval.
Sällskapet Sune Jonssons vänner vill medverka till att Sune Jonssons arkiv utvecklas och att dess material görs bekant och tillgängligt.

Samtidigt vill Sällskapet uppmuntra en utveckling av dokumentär fotografi i Sune Jonssons anda, och inte minst, söka bidra till att Sune Jonssons minne och verk hålls levande. Ytterligare information om Sällskapets verksamhet och om Sune Jonsson verk ges fortlöpande i Medlemsbladet som utkommer en eller ett par gånger om året.


Sällskapet Sune Jonssons vänner
c/o Birgit Agrell
Östermalmsgatan 22B
903 32 Umeå

Organisationsnr. 802440-4413

Plusgironr. 464921-6                  

Bankgironr. 365-3029


Kassör: Birgit Agrell 
birgitagrell@yahoo.se

Sekreterare: Britta Lundgren  
lundgrenbritta747@gmail.com 


Styrelsen under 2023: Dan Brändström (ordf), Gunnar Balgård (v. ordf), Birgit Agrell (kassör), Britta Lundgren (sekr), Maria Sundström, Maria Brännström, Olof Kleberg, Sverker Sörlin och Ulrica Grubbström (adj. ledamot).